Είστε εδώ : Αρχική www.chevrolet.gr
Ôçë.: / Fax: 2710-223556
 
Á. ÓäñÜëáò - Ó. Ãåùñãüðïõëïò & Óßá Å.Å. ÔÝñìá Áã. Ãåùñãßïõ (ðëçóßïí Åèí. Óôáäßïõ), Ôñßðïëç, TK : 22 100
  Αρχική
      Χάρτης
      Service
      Test Drive
      Προσφορές
    Μεταχειρισμένα
      Επικοινωνία

Á. ÓäñÜëáò – Ó. Ãåùñãüðïõëïò & Óßá Å.Å.

Ç åôáéñåßá Á. ÓäñÜëáò – Ó. Ãåùñãüðïõëïò & Óßá Å.Å. åßíáé ìßá óýã÷ñïíç ïëïêëçñùìÝíç ìïíÜäá CHEVROLET óôçí Ôñßðïëç (Áë. Óïýôóïõ & Áíùíýìïõ, 221 00) ç ïðïßá Üñ÷éóå ôçí ëåéôïõñãßá ôçò ôï 2008.
Ç ïëïêëçñùìÝíç ìáò ìïíÜäá ðåñéëáìâÜíåé:

  • ÐùëÞóåéò áõôïêéíÞôùí
  • ÁíôáëëáêôéêÜ
  • ÁîåóïõÜñ
  • Service
  • Öáíïðïéåßï
  • Âáöåßï
Óôçí Á. ÓäñÜëáò - Ó. Ãåùñãüðïõëïò & Óßá Å.Å. áíáäåßîáìå ôçí åîõðçñÝôçóÞ óáò óå âáóéêü ìáò ìÝëçìá áöïý óôü÷ïò ôçò åðßìïíçò ðñïóðÜèåéÜò ìáò åßíáé ç óõíå÷Þò âåëôßùóç ôùí ðáñå÷üìåíùí õðçñåóéþí ìáò þóôå íá êáëýðôïõí ôéò áíÜãêåò óáò ìå ôïí êáëýôåñï êáé ðëÝïí ïëïêëçñùìÝíï ôñüðï.
         
Copyright © Chevrolet. All rights reserved powered by microsense